Wanderausstellung - Wystawa objazdowa - Putovní výstava

9 Portraits über Persönlichkeiten aus dem Dreiländereck
9 portretów osobowości z Trójstyku
9 portrétů osobností z Trojzemí

Foto: Roman Sedláček

IRENA JAROCKA
Landfrauen Bogatynia-Markocice
Koło Gospodyń Bogatynia-Markocice
Venkovské hospodyně Bogatynia-Markotice

Ich wünsche mir, dass der Dreiländerpunkt zu einem 
Treffpunkt für Menschen aus aller Welt wird.
Życzę sobie, aby na Trójstyku stał się miejscem spotkań 
ludzi z całego świata.
Přeji si, aby se Bod Trojzemí stal místem pro setkávání 
lidí z celého světa.

Foto: Roman Sedláček

BOŽENA LÁTOVÁ
Grundschuldirektorin Hrádek nad Nisou
Dyrektorka szkoły podstawowej Hradek nad Nysą
Ředitelka základní školy Hrádek nad Nisou

Die Ländergrenze ist nur eine imaginäre Linie, die die Kinder gar nicht wahr-
nehmen. Ich wünsche mir, dass das künftig auch bei den Erwachsenen so ist.
Granica państwowa jest tylko wyimaginową linią, której dzieci wcale nie 
dostrzegają. Życzę sobie, aby w przyszłości dotyczyło to także dorosłych.
Státní hranice je jen imaginární čára, kterou děti vůbec nevnímají. Přeji si, 
aby tomu tak bylo v budoucnu i u dospělých.

Foto: Roman Sedláček

DAGMAR HREHOVÁ
Tourismusfachfrau, Zittau
Specjalystka ds. turystyki, Żytawa
Odbornice v oblasti turistiky, Žitava

Unsere Chance liegt darin, voneinander zu lernen 
und uns gegenseitig zu ergänzen.
Naszą szansą jest uczyć się od siebie nawzajem
i wzajemnie się uzupełniać.
Naše šance spočívá v tom, že se můžeme 
od sebe navzájem učít a doplňovat.

Foto: Roman Sedláček

MAREK DANKOWSKI
Mitarbeiter Bergwerk Turów, Präsident MKS Granica Bogatynia
Pracownik kopalni Turów, prezes MKS Granica Bogatynia
Pracovník v dolu Turów, předseda MKS Granica Bogatynia

Wir müssen jetzt für die nächsten Generationen handeln, 
damit diese hier leben wollen.
Musimy działać teraz dla przyszłych pokoleń, aby chciały tu żyć.
Musíme už nyní jednat pro budoucí generace, aby zde chtěly žít.

Foto: Roman Sedláček

STANISLAV DLOUHÝ
Gastwirt am Kristýna-See
Restaurator nad jeziorem Kristýna
Hospodský u jezera Kristýna

Früher waren wir das Ende der Welt, heute sind wir der Anfang. Wir haben 
große Potentiale vor allem in der touristischen Zusammenarbeit.
Kiedyś byliśmy końcem świata, teraz jesteśmy jego początkiem. 
Mamy duży potencjał, zwłaszcza w zakresie współpracy turystycznej.
Dříve jsme byli koncem světa, dnes jsme jeho začátkem. Máme velký 
potenciál, zejména v oblasti spolupráce v cestovním ruchu.

Foto: Roman Sedláček

MIROSŁAW DREWNIACKI
Lehrer, Bogatynia
Nauczyciel, Bogatynia
Učitel, Bogatynia

Jeder hat seine Wurzeln, aber wir bilden einen gemeinsamen Raum, 
wo wir leben, über den wir mit bestimmen können.
Każdy ma swoje korzenie, ale tworzymy wspólną przestrzeń, 
w której żyjemy i o której możemy decydować.
Každý má své kořeny, ale vytváříme společný prostor, ve kterém 
žijeme a o kterém můžeme rozhodovat.

Foto: Roman Sedláček

HOLGER HANDSCHICK
Unternehmer, Zittau
Przedsiębiorca, Żytawa
Podnikatel, Žitava

Ich wünsche mir, dass die Sprachbarrieren weiter abgebaut 
werden. Dafür müssen wir schon in den Kindergärten anfangen.
Życzę sobie, aby bariery językowe były dalej przełamywane. 
Aby to zrobić, musimy zacząć już w przedszkolach.
Přeji si, aby byly ještě více odbourávány jazykové bariéry. 
A k tomu je potřeba začít už v mateřských školách.

Foto: Roman Sedláček

JAROMÍR MOTTL
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, Hrádek nad Nisou
Członek ochotniczej straży pożarnej, Hradek nad Nysą
Člen dobrovolného hasičského sboru, Hrádek nad Nisou

Feuer und Klimawandel kennen keine Grenzen. Es bringt 
uns weiter, wenn wir wissen, wie die anderen Seiten arbeiten.
Pożary i zmiany klimatu nie znają granic. Jeżeli wiemy, 
jak działają drugie strony, może nam to pomóc.
Požáry a změna klimatu neznají hranice. Pomůže nám, 
když víme, jak pracují druhé strany.

Foto: Roman Sedláček

JÜRGEN WEGERICH
Selbstständiger, Zittau
Samozatrudniony, Żytawa
Samostatně výdělečně činný, Žitava

Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Zusammenarbeit weiter 
zu intensivieren, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
To dla mnie bardzo ważne, aby dalej pogłębiać naszą współpracę, 
żeby sprostać wyzwaniom przyszłości.
Je pro mě velmi důležité, aby se prohlubovala naše spolupráce a my 
tak mohli čelit výzvám budoucnosti.

UND WIE WOLLEN SIE LEBEN? A JAK PAŃSTWO CHCECIE ŻYĆ? A JAK CHCETE ŽÍT VY?