Trialog im Dreiländereck

Projekt Common Ground der Robert Bosch Stiftung

Foto Roman Sedlacek

Wie wir leben wollen

Trialog im Dreiländereck

Ausgangssituation:
Unsere Dreiländerregion des Städteverbundes „Kleines Dreieck – Bogatynia - Hrádek nad Nisou – Zittau“ steht vor großen Herausforderungen. Sowohl der derzeitige Kohleabbau als auch der zukünftige Transformationsprozess haben aufgrund der engen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen vielfältige unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf die Menschen in unserer Region. Es ist daher von größtem Interesse, den anstehenden Transformationsprozess gemeinsam aktiv zu gestalten.

Ziel:
Es soll ein Trialog für eine gerechte Transformation der Region angestoßen und vertieft werden, der zunächst die aktuellen Stimmungslagen erfasst und anschließend im Zuge eines grenzüberschreitenden Austauschs von Vorschlägen, Gedanken und Ideen eine gemeinsame Vision für das Dreiländereck für die Zeit nach der Kohle entwickelt.

Partner:
Städteverbund Kleines Dreieck mit den Städten Bogatynia, Hrádek n.N und Zittau sowie  möglichst viele gesellschaftliche Akteure aus Institutionen, Organisationen und Vereinen verschiedener Bereiche (beispielsweise Bildung, Kultur, Sport, Tourismus, Umwelt- und Naturschutz)

Bürgerbeteiligung:
Die Beteiligung der Bürger an diesem Trialog steht an oberster Stelle.

  • 1. Phase: Einwohnerbefragungen, Informationsveranstaltungen, Interviews zur Erfassung der aktuellen Stimmungslagen und zur Identifizierung der Themen
  • 2. Phase: Workshops, Schulprojekte, Zukunftswerkstätten für einen vertieften Diskussionsprozess über eine gerechte Transformation und die gemeinsame Zukunft der Dreiländerregion

Ergebnis:
Das zusammengefasste und dokumentierte Ergebnis dieses Trialogs soll in Planungs- und Entwicklungskonzeptionen und -vorhaben der Partnerstädte einfließen.

Förderer und Unterstützer:
Die Robert Bosch Stiftung hat neben sieben weiteren Grenzregionen in Deutschland unseren Städteverbund für das Förderprogramm „Common Ground – Über Grenzen mitgestalten“ ausgewählt. Die Förderung erfolgt über den Zeitraum vom 1.12.2022 bis 30.11.2025.

Ihre Wünsche und Visionen sind gefragt.

Kontakt Projektkoordination:
Dr. Jörg Kracik
+49 3583 77 88 19
j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de
Kontakt möglich in deutscher, tschechischer oder polnischer Sprache

Prezentacja projektu - Prezentace projektu

Jak chcemy żyć
Trialog na Trójstyku

Sytuacja wyjściowa:
Nasz trzykrajowy region Związku Miast „Mały Trójkąt - Bogatynia - Hrádek nad Nisou – Zittau” stoi przed wielkimi wyzwaniami. Zarówno obecne wydobycie węgla, jak i przyszły proces transformacji mają różnorodne bezpośrednie i pośrednie skutki dla mieszkańców naszego regionu ze względu na ścisłe powiązania ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby wspólnie aktywnie kształtować nadchodzący proces transformacji.

Cel:
Celem jest zainicjowanie i pogłębienie trialogu na rzecz sprawiedliwej transformacji regionu, który najpierw uchwyci aktualne nastroje, a następnie w toku transgranicznej wymiany propozycji, myśli i idei wypracuje wspólną wizję dla Trójstyku na czas po węglu.

Partnerzy:

Związek Miast Mały Trójkąt z miastami Bogatynia, Hrádek nad Nisou i Zittau oraz możliwie jak największa liczba podmiotów społecznych z instytucji, organizacji i stowarzyszeń z różnych dziedzin (np. edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i przyrody).

Udział społeczeństwa:
Udział obywateli w tym trialogu ma najwyższą rangę.

  • Faza 1: Ankiety dla mieszkańców, wydarzenia informacyjne, wywiady w celu uchwycenia aktualnych nastrojów i identyfikacji problemów
  • Faza 2: Warsztaty, projekty szkolne, przyszłe warsztaty dla procesu pogłębionej dyskusji na temat sprawiedliwej transformacji i wspólnej przyszłości regionu Trójstyku

Wynik:
Podsumowany i udokumentowany wynik tego trialogu ma zostać włączony do koncepcji i projektów planowania i rozwoju miast partnerskich.

Sponsorzy i osoby wspierające:
Oprócz siedmiu innymi regionów przygranicznych w Niemczech Fundacja im. Roberta Boscha wybrała nasz Związek Miast do programu wsparcia „Common Ground – współtworzyć ponad granicami”. Wsparcie będzie obejmowało okres od 1.12.2022 do 30.11.2025.

Państwa życzenia i wizje są dla nas ważne.
Aktualne informacje o projekcie i o tym, jak mogą się Państwo się w niego zaangażować, można znaleźć na stronie: www.trialog.vision

Koordynacja projektu – kontakt:
Dr. Jörg Kracik
+49 3583 77 88 19
j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de
W miarę możliwości w języku niemieckim, czeskim lub polskim

Jak chceme žít
Trialog v Trojzemí

Výchozí situace:
Náš region Trojzemí a Svazek měst "Malý trojúhelník – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Žitava" stojí před velikou výzvou. Jak současná těžba uhlí, tak budoucí proces transformace mají vzhledem k úzké ekologické, ekonomické a sociální provázanosti řadu přímých i nepřímých dopadů na obyvatele našeho regionu. Je proto velmi důležité, abychom se na tomto nadcházejícím procesu proměny regionu podíleli nejen aktivně ale především společně.

Cíl:
Naším cílem je podnítit a prohloubit trialog o spravedlivé proměně regionu, který by měl nejdříve popsat současný pohled obyvatel a poté, v rámci přeshraniční výměny návrhů, myšlenek a nápadů, vypracovat společnou vizi pro náš region Trojzemí pro období po konci těžby uhlí.

Partneři:
Svazek měst Malý trojúhelník s městy Bogatynia, Hrádek n. N. a Žitava a také co nejvíce společenských institucí, organizací, spolků a sdružení z různých oblastí (např. vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, ochrana životního prostředí a přírody).

Účast obyvatel:
Účast obyvatel stojí pro nás v tomto trialogu na prvním místě.

  • 1. fáze: Průzkumy mezi obyvateli, informační akce, diskuse s cílem zachytit aktuální situaci a pojmenovat problémy.
  • 2. fáze: Workshopy, projekty ve školách, workshopy pro budoucnost s rozsáhlou diskusí o procesu spravedlivé proměny a společné budoucnosti regionu Trojzemí.

Výsledek:
Souhrnný a zdokumentovaný výsledek tohoto trialogu by měl být začleněn do plánovacích a rozvojových koncepcí a projektů partnerských měst.

Sponzoři a podporovatelé:
Nadace Roberta Bosche vybrala a podpořila náš Svazek měst – a spolu s námi i dalších sedm příhraničních regionů v Německu – v rámci programu "Společný základ – společně tvořit přes hranice". Projekt probíhá od 1.12.2022 do 30.11.2025.

Potřebujeme znát Vaše představy a přání.

Aktuální informace o projektu a o tom, jak se můžete zapojit, najdete na adrese: www.trialog.vision.

Koordinace projektu - kontakt:
Dr. Jörg Kracik
+49 3583 77 88 19
j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de
Kontakt možný v němčině, češtině nebo polštině

Projektaktivitäten - Działania projektowe - Činnosti projektové

„Wie wir leben wollen - Trialog im Dreiländereck“ – unter dieser Bezeichnung haben die Projektpartner des Städteverbundes „Kleines Dreieck – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau“ ein Projekt in Gang gesetzt, das sich direkt an die Bürger unserer Dreiländerregion wendet. Am 4. Mai 2023 erfolgte der feierliche Projektauftakt: Bei einem gemeinsamen Abend mit Vertretern der drei Städte sowie Akteuren und Gästen aus der Dreiländerregion konnte im Kulturhaus „Beseda“ in Hrádek nad Nisou der Diskussionsprozess eingeleitet werden. Die Projektteamvertreterinnen aus Bogatynia, Hrádek nad Nisou und Zittau stellten das Projekt jeweils in ihren Landessprachen vor und luden die Anwesenden auch gleich dazu ein, ihre Wünsche für die Region an einem extra angefertigten Wunschzettelbaum anzubringen. Eine emotionale Einstimmung gab zudem die Fotoausstellung mit Motiven aus dem Dreiländereck, an der sich 12 Fotografen aus allen drei Landesteilen mit insgesamt 33 Aufnahmen beteiligt hatten. Die über 100 Anwesenden konnten per Stimmzettel darüber abstimmen, welche Aufnahmen ihnen am besten gefielen. Am Ende gingen zwei Fotografinnen und ein Fotograf aus Bogatynia als Sieger aus dem Wettbewerb hervor und wurden mit einem Preis gewürdigt. Die ausgezeichneten Fotos werden im nächsten Jahreskalender des Städteverbundes sowie auf der Internetseite des Projektes zu sehen sein.

Projektvorstellung und Fotoausstellung im Kulturhaus Beseda

Foto: Roman Sedláček

„Jak chemy żyć – Trialog na Trójstyku“ – pod taką nazwą partnerzy projektu Związku miast „Mały Trójkąt – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau“ rozpoczeli projekt, który jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców naszego regionu Trójstyku. Projekt został uroczyście uruchomiony 4. maja 2023 roku: Podczas wspólnego wieczoru z przedstawicielami trzech miast jak również działaczami i gośćmi z regionu Trójstyku proces diskusji mógł zostać rozpoczęty w domu kultury „Beseda” w Hradku nad Nysą. Zastępczynie zespołu projektowego z Bogatyni, Hradku nad Nysą i Zittau prezentowali projekt w swoich językach ojczystych i zapraszali obecnych do umieszczenia swoich życzeń dla regionu na specjalnie przygotowanym drzewku listy życzeń. Emocjonalny nastrój stworzyła również wystawa fotograficzna z motywami z regionu Trójstyku, w której wzięło udział 12 fotografów ze wszystkich trzech części kraju, którzy zaprezentowali lącznie 33 zdjęcia. Ponad 100 obecnych osób mogło głosować za fotografiami, które im się najbardziej podobały. Ostatecznie dwie fotografki i jeden fotograf z Bogatyni zostali zwycięzcami konkursu i otrzymali nagrody. Zwycięskie fotografie znajdą się w kolejnym rocznym kalendarzu Związku miast jak również na stronie internetowej projektu.

Zwycięzcy konkursu fotograficznego

Foto: Roman Sedláček

Trialog v Trojzemí – to je název projektu, který bude probíhat v příštích dvou letech na území Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau.

Náš region stojí před nebývale velkou výzvou – jak bude vypadat po konci těžby uhlí. Možná si řeknete, že my v Hrádku máme toto již vyřešeno. Bývalý důl Kristýna se proměnil v rekreační areál a průmyslová zóna nabízí dostatečný počet pracovních míst. V dnešním globálním světě však musíme vnímat problémy a starosti celého regionu, neboť i ty významně ovlivňují náš život. V příštích letech nás tedy zákonitě čeká transformace regionu a náš projekt má získat názory vás obyvatel o tom, co si myslíte, že je třeba připravit a udělat, aby se zde i příštím generacím žilo dobře. Výstupy tohoto projektu budou poté zapracovány do rozvojových plánů. Projekt je finančně podpořen Nadací Roberta Bosche z Berlína a spolufinancován i ze Svazku měst. Je součástí velké iniciativy „Common Ground – Společný základ“ této nadace, pod jejíž patronací se hraniční regiony/města společně věnují tématům, která v budoucnu ovlivní život jejich obyvatel. Náš cíl je vskutku ambiciózní. Naši projektoví partneři z Polska, Německa, Holandska, Švýcarska a Francie se věnují spíše společnému rozvoji určité plochy/ohraničeného území, my chceme společně s vámi hledat podměty a vize pro budoucnost celého regionu Trojzemí. V příštích dvou letech se na vás obyvatele Trojzemí budeme obracet s otázkami, sbírat vaše názory a zkušenosti tak, abychom dokázali vytvořit co nejvěrnější vizi. V podvečer 4. května 2023 jsme v hrádecké Besedě, společně se zástupci našich tří měst i hosty z regionu, představili náš projekt, dali účastníkům možnost vyjádřit svá přání pro budoucnost regionu i shlédnout fotografie z Trojzemí. Těšíme se na příští setkání s nimi i vámi ostatními. Názory a nejrůznější úhly pohledu jsou pro nás důležité, neboť právě teď budeme tvořit základ pro budoucí podobu místa, kde žijeme my a kde budou žít naše děti.

Autor: Hedvika Zimermannová

Představitelky projektu a vítězové fotografické soutěže

Foto: Roman Sedláček

Auswertung des Fotowettbewerbs „Motive aus dem Dreiländereck“

Für die Eröffnungsveranstaltung in Hrádek nad Nisou wurde ein Fotowettbewerb unter dem Titel „Motive aus dem Dreiländereck“ ausgeschrieben. 12 Fotografen aus allen drei Landesteilen haben sich an dem Wettbewerb beteiligt und insgesamt 33 Aufnahmen mit eigenen Bildtiteln eingereicht. Alle 33 Aufnahmen wurden im Saal des Kulturhauses Beseda ausgestellt. Die über 100 Anwesenden konnten dann per Stimmzettel darüber abstimmen, welche Aufnahme ihnen am besten gefiel. 
Die folgenden Fotografen und Bilder erhielten die meisten Stimmen:

1.    Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa
2.    Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje
3.    Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów

Die 3 Gewinner wurden am Ende der Veranstaltung mit einem Preis gewürdigt. Ihre Aufnahmen sind hier auf unserer Internetseite sowie im nächsten Jahreskalender des Städteverbundes zu sehen.
 

1.    Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa

2.    Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje

3.    Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów

Ocena konkursu fotograficznego „Motywy z Trójstyku“

Dla imprezy otwierającej w Hradku nad Nysą ogłoszono konkurs fotograficzny pod tytułem „Motywy z regionu Trójstyku”. W konkursie wzięło udział 12 fotografów ze wszystkich trzech części kraju, którzy przesłali łącznie 33 zdjęć z własnymi tytułami. Wszystkie 33 zdjęcia zostały wystawione w sali Domu Kultury Beseda. Ponad 100 obecnych mogło głosować kartą do głosowania na zdjęcie, które im się najbardziej podobało. Najwięcej głosów otrzymali następujący fotografowie i zdjęcia:

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa
2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje
3. Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów

Trzech zwycięzców otrzymało nagrody na końcu imprezy. Ich zdjęcia można zobaczyć tutaj na naszej stronie internetowej a również w kolejnym rocznym kalendarzu Związku miast.

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa

2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje

3. Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów

Vyhodnocení fotografické soutěže „Motivy z Trojzemí“

Pro zahajovací akci v Hrádku nad Nisou byla vypsána fotografická soutěž s názvem "Motivy z Trojzemí". Soutěže se zúčastnilo 12 fotografů ze všech tří části země, kteří zaslali celkem 33 snímků s vlastnimi názvy. Všech 33 fotografií bylo vystaveno v sálu Kulturního domu Beseda. Více než 100 přítomných potom mohlo hlasovat hlasovacími lístky o tom, který snímek se jim nejvíce líbilo. Následující fotografové a snímky získali nejvíce hlasů:

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa
2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje
3. Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów

Tři vítězové byli na konci akce odměněni cenou. Jejich fotografie si můžete prohlédnout zde na našich internetových stránkách a též v příštím ročním kalendáři Svazku měst.

1. Ewa Wiśniewska (Bogatynia) – Lausitzer Neiße / Nysa Łużycka / Lužická Nisa

2. Anna Chorab (Bogatynia) – Licht der Hoffnung / Światełko nadzieji / Světlo naděje

3. Pawel Dusza (Bogatynia) – Neiße bei Porajów / Nysa Porajów / Nisa Porajów